• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de llengua i literatura CLAU Construïm

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 
 

Llengua i literatura
clau construïm

 

Enfocament comunicatiu

Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del projecte Construïm. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals. Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

Ús reflexiu i lúdic de la llengua en diferents contextos

A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.

Descobrim la literatura a partir dels textos

Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

 

Gramàtica comparada

El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula, posant les TIC al servei de l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.

 

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

U1. El primer dia
La comunicació i els seus elements | El diari de l’aula | Les lletres i l’alfabet | Les classes de paraules | El substantiu. Els tipus de substantiu | L’estructura de la paraula: arrel i
morfema | La sociolingüística| La literatura i la comunicació literària
U2. Podem fer-ho!
Les propietats textuals. El text oral i el text escrit. El diàleg | Les vocals. Vocals obertes i tancades | L’adjectiu: les formes. Els graus de l’adjectiu | Les llengües d’Europa | La literatura infantil i juvenil
U3. La Terra en un cossiol
Els tipus de textos. El conte | La síl·laba, els diftongs i els hiats | Els determinants | Les llengües d’Espanya | El vers i la prosa. Els gèneres literaris
U4. El plaer de descobrir
El text periodístic. La notícia | Les normes generals d’accentuació | L’accent diacrític | Els pronoms personals. La col·locació dels pronoms febles | La creació de paraules: la derivació | La variació lingüística | El gènere narratiu
U5. Tots a l’una
El text descriptiu. El retrat | La dièresi | El verb. La conjugació verbal | Els àmbits d’ús | Els subgèneres narratius populars 
U6. Passa el temps
El text instructiu. Les normes d’un joc | L’apostrofació i la contracció | Les formes del verb | Els registres |El gènere poètic 
U7. Que bo!
El text expositiu. La infografia | Les grafies b/v. Les grafies p/b, t/d, c/g a final de paraula | Els adverbis i les locucions adverbials | La creació de paraules: la composició | La consciència lingüística | Els subgèneres poètics
U8. Parlar t’ajuda
El text dialogat. L’entrevista | Les grafies de la s sorda. Les grafies de la s sonora | Les preposicions i les locucions preposicionals. Les conjuncions i les locucions conjuntives | Els prejudicis lingüístics | El gènere dramàtic
U9. Escrivim i creem
El text argumentatiu. L’anunci | Les grafies g, j, x i els dígrafs tg, tj, tx i ig | El grup de paraules i l’oració. Els tipus d’oració. Els complements del verb | Els usos no discriminatoris del llenguatge | El gènere assagístic
Annex

 

 

 

2n ESO

U1. Herois i mites
La coherència textual. La narració amb finalitat didàctica | La síl·laba i la separació sil·làbica | Les classes de paraules | Les llengües d’Europa
U2. Amb la paraula exacta
L’adequació textual. La descripció tècnica | Les normes d’accentuació. La dièresi | Els grups de paraules. Els tipus d’enunciats El contacte entre llengües
U3. Celebracions especials
La cohesió textual. La conversa per correu electrònic | L’accent diacrític. Casos especials d’accentuació | Les modalitats oracionals. L’oració simple | La creació de paraules: derivació i composició | La variació lingüística. Les varietats històriques o diacròniques
U4. Diferències que ens acosten
El text expositiu. L’article divulgatiu | L’apostrofació. La contracció | l subjecte. Els tipus d’oracions segons el subjecte | es varietats socials o diastràtiques
U5. Estudiar és un dret
L’estructura dels textos expositius. Els plànols | La essa sorda i la essa sonora | El predicat. Els tipus d’oracions segons el predicat |Els préstecs lingüístics | Les varietats geogràfiques o diatòpiques
U6. Paraules d’amor
Tipus de textos expositius. La convocatòria d’un concurs | Les grafies g i j, i els dígrafs tg i tj | L’atribut. El complement predicatiu | Les frases fetes i els refranys | Les varietats funcionals o diafàsiques
U7. Quin és el teu talent?
El text instructiu. Les instruccions per a la instal·lació d’un programa | La grafia x i els dígrafs tx i ig El complement directe. El complement indirecte Els àmbits d’ús
U8. El teu granet d’arena
El text instructiu. Les normes d’una competició | Les lletres compostes | El complement de règim verbal. Els complements circumstancials | Els usos no discriminatoris del llenguatge | Les paraules tabú i els eufemismes
U9. En xarxa
El text argumentatiu. Els debats | Els signes de puntuació | Les oracions passives. El complement agent
Literatura
L’edat mitjana. Els primers textos | La historiografia i l’èpica medievals. Les quatre grans cròniques | La poesia trobadoresca. Ramon Llull | La literatura religiosa i moralitzant | La prosa humanista | La literatura del segle XV | El llibre de cavalleria i la novel·la cavalleresca
Annex

3r ESO

U1. Cada llibre, un món
El text narratiu. El microrrelat | Els sons i les grafies. Els diftongs i els hiats | Les classes de paraules. El substantiu. L’adjectiu | Les llengües constitucionals. La legislació lingüística
U2. Creem i vivim
El text poètic. El cal·ligrama | L’accentuació i la dièresi | Els determinants | La derivació | L’origen de la llengua
U3. Estimat planeta
El text teatral. El monòleg d’humor | L’apòstrof. La contracció | La preposició i l’adverbi| La composició | De la llengua medieval als nostres dies.
U4. Llaços d’amistat
El text periodístic. La notícia radiofònica | Les grafies p/b, t/d i c/g en posició final. Les grafies b i v | El verb: els morfemes verbals. El verb: les conjuncions verbals | La sociolingüística. El contacte de llengües
U5. La mesura de la ciència
El reportatge. La crònica de viatges | Les grafies de la s sorda i la s sonora | Les formes no personals del verb. Les perífrasis verbals | Els camps semàntics i les famílies lèxiques |El bilingüisme i la diglòssia
U6. Treballar és un dret
El text argumentatiu. L’assaig | Les grafies g, j, tg i tj | Les parts de l’oració. Els tipus d’oració | Les locucions, les frases fetes i els refranys | El conflicte lingüístic
U7. Intercanvis
L’entrevista. Els tipus d’entrevistes. L’enquesta | Les grafies x, tx i ig | Els complements i la substitució pronominal | Les varietats de la llengua
U8. Consumidors responsables
El text expositiu. L’acta | Les consonants laterals. Les consonants nasals | L’oració composta: la coordinació | L’oració composta: la juxtaposició | El significat i el sentit | La variació estructural
U9. Escrivim i creem
El text cientificotècnic. L’article divulgatiu | Els signes de puntuació | L’oració composta: la subordinació | Els neologismes | La variació d’ús. Els registres
Literatura
L’edat moderna | El segle XVI. El Renaixement | El segle XVII. El Barroc | El segle XVIII. El Neoclassicisme |La literatura popular
Annex

4t ESO

U1. Reiniciem?
Les propietats textuals: la coherència i l’adequació | L’entrada d’enciclopèdia | El sistema vocàlic | L’oració | Les relacions semàntiques | La diversitat lingüística
U2. Allunyar-se per a trobar-se
Les propietats textuals: la cohesió. La modalització | El sistema consonàntic | El predicat nominal | El llenguatge | denotatiu i connotatiu | Les actituds i els prejudicis lingüístics. La normalització lingüística
U3. L’últim que es perd
La comunicació personal. Els textos personals i les TIC. El correu electrònic | Els diftongs i els hiats. La dièresi | L’accentuació | El predicat verbal i els complements I. La substitució pronominal | Les associacions semàntiques | La situació actual del català
U4. Sóc lliure
Els textos periodístics informatius. La crònica | Les consonants fricatives i africades alveolars | El predicat verbal i els complements II | La derivació i la composició | Les varietats de la llengua 
U5. La necessitat de saber
Els textos periodístics d’opinió. La ressenya | Les consonants fricatives i africades palatals | L’oració composta | La parasíntesi i l’habilitació | Les varietats geogràfiques
U6. És per salut
Els textos publicitaris. El fullet informatiu | L’apòstrof | L’escriptura dels pronoms febles | La subordinació. Les oracions subordinades substantives | Les locucions,les frases fetes i els refranys | El català
U7. Només ho has de voler
Els textos acadèmics | Les majúscules i les minúscules | Les oracions subordinades adjectives | Els mots patrimonials i els cultismes | La variació diacrònica i diastràtica
U8. Veure per creure
Els textos administratius. La reclamació | Els signes de puntuació | Les oracions subordinades adverbials | Els neologismes. Els préstecs |La variació diafàsica
U9. Sobren les paraules?
Els textos professionals. El currículum | Els signes de puntuació d’incisos | Les oracions subordinades d’implicació lògica | Les abreviacions | L’estàndard
Literatura
El romanticisme. La Renaixença | El teatre del segle XIX | El modernisme | El noucentisme. L’avantguardisme | La narrativa des dels anys 30 fins a l’actualitat | La poesia des de la postguerra fins a l’actualitat | El teatre del segle XX. El teatre actual | L’assaig del segle XX. L’assaig actual
Annex