• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de llengua catalana i literatura

    Imatge Llengua catalana Projecte Construïm ESO

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és Un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun

 
 

Llengua catalana i literatura

 

Treball de la llengua a partir del text

Una selecció de textos sobre els quals s’exerciten les competències lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió lectora, processament i anàlisi de la informació, producció de textos...

El treball pràctic hi és predominant, però els continguts teòrics es desgranen en petits blocs al llarg de les unitats i en un resum general al fi nal de cadascuna d’elles.

Aprenentatge de la llengua enfocat segons els diversos àmbits d’ús

La gran varietat de textos escollits ofereix als alumnes un ampli ventall d’ús de l’idioma que abasta tots els àmbits de la societat.

 

Aprenentatge del codi lingüístic plantejat de manera sistemàtica i global

El codi de la llengua s’organitza a partir dels diferents nivells lingüístics treballats a cada curs. A primer i tercer curs, es concreta en la fonètica, l’ortografi a i la sintaxi.

Itineraris de literatura

Cada bloc tanca amb una aproximació i un passeig cronològic per la literatura catalana des de l’època medieval fins a l’actualitat.

I també: activitats al final de cada unitat, propostes i suggeriments de lectura, projecte final de cada unitat, activitats interactives...

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

 

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

Índex

BLOC 1. LA DESCRIPCIÓ
1 El retrat
2 Els bestiaris
3 La defi nició

BLOC 2. LA NARRACIÓ
4 La rondalla
5 La novel·la d’aventures
6 La notícia

BLOC 3. EL DIÀLEG
7 La conversa
8 El debat
9 El còmic

CODI LINGÜÍSTIC
1 Les vocals: sons i grafi es
2 La síl·laba, el diftong, l’accentuació i la dièresi
3 Les consonats: sons i grafies

 

2n ESO

Índex

BLOC 1. EL TEXT EXPOSITIU I EL TEXT PREDICTIU
1 Diccionaris i enciclopèdies
2 Conferències i exposicions
3 Auguris i profecies

BLOC 2. EL TEXT RETÒRIC
4 La poesia popular
5 Les llegendes
6 El teatre popular

BLOC 3. EL TEXT ARGUMENTATIU I EL TEXT INSTRUCTIU
7 Excuses i raons
8 Les cartes dels lectors
9 Maleficis i sortilegis

LITERATURA
L’Humanisme
La narrativa religiosa, cavalleresca i burgesa
La poesia. Ausiàs March

CODI LINGÜÍSTIC
Morfologia nominal
Morfologia verbal i adverbial
Preposicions, conjuncions i interjeccions

 

3r ESO

Índex

BLOC 1. LA DESCRIPCIÓ
1 El reportatge
2 L’article d’opinió
3 L’anunci publicitari

BLOC 2. LA NARRACIÓ
4 El conte literari
5 La poesia culta
6 La tragèdia

BLOC 3. EL DIÀLEG
7 Enraonies i rumors
8 El discurs polític
9 Informes i previsions de futur

CODI LINGÜÍSTIC
1 Les vocals: sons i grafies
2 La síl·laba, el diftong, l’accentuació i la dièresi
3 Les consonats: sons i grafies

LITERATURA
El Renaixement
El Barroc
La Il·lustració

 

 

4t ESO

Índex

BLOC 1. ÀMBIT HUMANÍSTIC
1 La crònica
2 L’Assaig
3 La sociolingüística

BLOC 2. ÀMBIT CIENTÍFIC
4 La narrativa historiogràfica
5 L’Article científic
6 La Conversa científica

BLOC 3. ÀMBIT ADMINISTRATIU I JURÍDIC
7 Currículums i instàncies
8 Els judicis
9 Sentències i denúncies

CODI LINGÜÍSTIC
Classes gramaticals, sintagmes i funcions
Oracions
Textualitat i puntuació

LITERATURA
La Renaixença, el Modernisme i el Noucentisme
Literatura abans i després de la guerra civil
Literatura actual