• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de matemàtiques

    Imatge Matemàtiques Projecte Construïm ESO

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun

 
 

MatemÀtiques

 

L’experiència de l’alumne és el punt de partida per assolir els coneixements

Cada unitat s’inicia amb l’activació dels coneixements previs de l’alumne mitjançant imat- ges i preguntes contextualitzades que conviden a la refl exió i al debat.

L’aprenentatge avança a través del raonament dels mateixos alumnes

Part dels continguts teòrics de la unitat són substituïts per preguntes de raonament que permeten als alumnes construir progressivament el seu coneixement i completar, a partir dels seus coneixements previs, el discurs teòric.

L’alumne no només pren consciència del que aprèn, sinó que també és capaç d’aplicar-ho a la seva realitat

El raonament, la posada en pràctica i l’aplicació dels nous continguts en contextos de la vida quotidiana són els aspectes claus que estructuren les unitats del llibre i que permeten que l’alumne pugui assolir un aprenentatge significatiu.

I també: activitats assenyalades segons el nivell de dificultat, gran ventall d’activitats amb eines de geometria dinàmica, resolució de problemes, projectes d’investigació, activitats manipulatives, activitats digitals interactives, ampliacions de teoria...

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

Índex

1. Els nombres naturals
2. Els nombres enters
3. Fraccions i decimals
4. Equacions
5. Proporcionalitat
6. Estadística i proporcionalitat
7. Rectes i angles
8. Figures planes
9. Àrees
10. Cossos geomètrics

 

2n ESO

Índex

1. Els nombres enters. Potències i arrels
2. Nombres fraccionaris i decimals
3. El llenguatge algebraic
4. L'equació de primer grau
5. Proporcionalitat i percentatges
6. Les funcions
7. Estadística i probabilitat
8. La mesura. Teoremes de Tales i de Pitàgores
9. Poliedres i cossos rodons
10. Volum de poliedres i cossos rodons

 

3r ESO

Índex

1. Els nombres racionals
2. Successions
3. Polinomis i equacions
4. Sistemes d'equacions
5. Proporcionalitat
6. Funcions
7. Tipus de funcions
8. Estadística
9. Probabilitat
10. Geometria del pla
11. Transformacions en el pla
12. Cossos geomètrics

4t ESO

Índex

1. Els nombres reals
2. Potències i arrels
3. Els polinomis
4. Equacions
5. Inequacions
6. Trigonometria
7. Rectes en el pla
8. Funcions
9. Tipus de funcions
10. Estadística
11. Tècniqiues de recompte
12. Probabilitat