• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de física i química

    Imatge Construïm Física i química ESO

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun

 
 

Física I Química

 

Una didàctica a la mida de cada docent

Dues propostes per treballar els continguts. L’estructura de les unitats permet treballar els continguts, primer, mitjançant una seqüència didàctica d’activitats i, posteriorment, assentar els continguts teòrics, o bé es pot seguir el procés invers: treballar primer aquests continguts i posteriorment fer les activitats corresponents.

Aprendre per un mateix

Una fi losofi a didàctica que promou que l’alumnat adquireixi continguts i procedi ments al llarg del procés de resolució de les diferents activitats. Una visió aplicada dels co neixements que permetrà dotarlos de signifi cat, facilitant així la motivació de l’alumnat.

Alumnes conscients dels beneficis d’aprendre

Els alumnes relacionaran els coneixements amb fets quotidians reconeixibles i propers a ells i en descobriran la utilitat per a les seves vides.

I també: múltiples opcions per al treball cooperatiu, activitats de síntesi, vocabulari, mapes conceptuals, activitats interactives, experiments per dins o fora del laboratori i la Revista de ciència, amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa, la comprensió lectora i l’escriptura.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

 

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

2n ESO

Índex

1. La matèria de l'univers
2. Els estats de la matèria
3. Les mescles
4. Les substàncies pures
5. El moviment
6. Les forces
7. L’energia dels canvis
8. Calor i temperatura
9. Ones. El so i la llum

 

 

3r ESO

Índex

1. Els sistemes materials
2. Substàncies pures i mescles
3. La composició de la matèria
4. Unions d'àtoms
5. Les reaccions químiques
6. Tot és química
7. Forces i moviment
8. Els electrons en moviment
9. Imants i corrent elèctric

ANNEX I: Les ciències experimentals
ANNEX II: Formulació
ANNEX III: Treball al laboratori

 

4t ESO

Índex

1. Les causes del moviment. Les forces
2. El moviment dels cossos
3. El gran sistema del món
4. Forces i fluids
5. Treball i energia
6. Calor i energia
7. L’energia de les ones
8. Les reaccions químiques
9. Els àtoms i els seus enllaços
10. La química del carboni