• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de biologia i geologia

    Imatge Construïm Biologia i geologia Física i química ESO

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 
 

BiologIa I GeologIa

 

Una didàctica a la mida de cada docent

Dues propostes per treballar els continguts. L’estructura de les unitats permet treballar els continguts, primer, mitjançant una seqüència didàctica d’activitats i, posteriorment, assentar els continguts teòrics, o bé es pot seguir el procés invers: treballar primer aquests continguts i posteriorment fer les activitats corresponents.

Aprendre per un mateix

Una fi losofi a didàctica que promou que l’alumnat adquireixi continguts i procedi ments al llarg del procés de resolució de les diferents activitats. Una visió aplicada dels co neixements que permetrà dotarlos de significat, facilitant així la motivació de l’alumnat.

Alumnes conscients dels beneficis d’aprendre

Els alumnes relacionaran els coneixements amb fets quotidians reconeixibles i propers a ells i en descobriran la utilitat per a les seves vides.

I també: múltiples opcions per al treball cooperatiu, activitats de síntesi, vocabulari, mapes conceptuals, activitats interactives, experiments per dins o fora del laboratori i la Revista de ciència, amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa, la comprensió lectora i l’escriptura.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

Índex

1. L’Univers i el sistema solar
2. L’Atmosfera
3. La hidrosfera
4. La geosfera
5. Processos geològix externs
6. Processos geològics inerns
7. Les cèl·lules i els organismes
8. La Terra, un planeta on hi ha vida
9. La nutrició dels éssers vius
10. La relació dels éssers vius
11. La reproducció dels éssers vius

3r ESO

Índex

1. El cos humà
2. Aliments i nutrients
3. La utilització dels nutrients
4. El transport de substàncies a l'organisme
5. La coordinació de l'organisme
6. Els sentits i l'aparell locomotor
7. La reproducció
8. La salut i la malaltia
9. Riscos geològics
10. Ecosistemes
11. L’activitat humana i el medi

4t ESO

Índex

1. La reproducció cel·lular
2. L'herència biològica
3. Gens i manipulació genètica
4. L'evolució dels éssers vius
5. Canvis en els ecosistemes
6. L’estructura de la terra
7. El moviment dels continents
8. L’edat de la terra
9. La història de la terra i la vida